अंतर || कथा भाग ५ || ANTAR MARATHI LOVE STORY ||

silhouette of happy couple against picturesque mountains in sunset

ओढ मनाची या खूप काही बोलते कधी डोळ्यातून दिसते तर कधी शब्दातून बोलते वाट पाहून त्या क्षणाची खूप काही सांगते