सकाळी उठल्या बरोबर
पहिला message तुलाच करायचे
तुझीच पहिली आठवण यावी
हे शब्दात मांडायचे

Good morning ते Good night
खूप काही बोलायचे

राहून जातंय काहीतरी म्हणून
मागे वळून पहायचं नसतं
शोधून पाहिलं तरी तिथे तेव्हा
आठवणीच्या पावला शिवाय काही नसतं

मन ऐकणार नाही हे माहित असतं
पुन्हा पुन्हा ते तिथे जातही असत

कधी कधी मनाच्या या खेळात
तुझ्यासवे मी का हरवतो
तुला शोधण्याचा हट्ट इतका का?
की प्रत्येक शब्दात तुला मी का लिहितो

तुला यायचं नाही माहितेय मला
तरी मी तुझी वाट का पाहतो

मनातल्या तुला लिहिताना
जणु शब्द हे मझ बोलतात
कधी स्वतः कागदावर येतात
तर कधी तुला पाहुन सुचतात

न राहुन स्वतःस शोधताना
तुझ्या मध्येच सामावतात

गुंतण म्हणजे काय असतं
स्वतःलाच स्वतः हरवायचं असतं
अतुट अश्या बंधनात कधी
उगाच स्वतःला अडकवायच असतं

कोणाच्या प्रेमात पडायचं असतं
सुंदर आठवणीत झुरायच असतं
येताच येऊ नये बाहेर अश्या

आठवताच तुझा चेहरा सखे
शब्दांसवे सुर गीत गाते
पाहताच तुझ नयन ते
मन ही मझ का उगा बोलते

मागे जावी ती ओढ तुझ्या नी
प्राजक्ताचे गंध का येते
वाट ती तुझी परतून येण्या
हुरहुर जीवास का लावते

सांग ना एकदा तु मला
सुर हे तुझे मनातले
ऐकना एकदा तु जरा
शब्द हे माझे असे

कधी पाहुनी तुज मी
हरवले हे शब्द असे
बघ ना एकदा तु जरा
सुर हे विरले कसे