सावली

आठवणींची सावली
प्रेम जणु मावळती
दूरवर पसरावी
चित्र अंधुक

लांबता ही सोबती
दुर का ही चालती
का मझ तु सोडती
विरह नकळत