अंतर || भाग २ || LOVE STORIES ||

silhouette of happy couple against picturesque mountains in sunset

"माझ्या आठवणीच्या प्रत्येक क्षणात आजही फक्त तूच आहेस. तुझ्या स्पर्शाने बावरून जाणारी मी आजही तुझ्या कित्येक क्षणात जगतेय. तु येशील कधी नी बोलशील माझ्याशी असे वाटते ? आजही तुझ्या आठवणीने माझ्या डोळ्यातले अश्रू सुकत नाहीत.

प्रेम || SAD MARATHI POEMS ||

man and woman holding hands

ती रुसल्यावर कधी मी खुप तिला मनवायचो पण मी रुसलेलो कधी तिला कळालेच नाही वाट हरवुन जाता तिने पुन्हा मी वाट दाखवायचो पण मी हरवुन गेल्यावर कधी तिने मला शोधलेच नाही