प्रेम || SAD || LOVE || POEMS || MARATHI ||

“म्हणतात तरी अस
प्रेम हे खुप छान असत
छोट्या छोट्या गोष्टीत
ते सतत हव असत

कधी आईच्या मायेत
लपलेल ते असत
कधी प्रेयसीच्या रागात
दडलेल ते असत