अखेर

मी हरलो नाही
मृत्युच्याही डोळ्यात पाहुन
अखेर मी हरलो नाही

मी एकटा ही नाही
अंताच्या या प्रवासात
अखेर मी एकटा नाही

अखेर

एकांतात राहशील ही तु
बुडत्या सुर्याकडे पहाणार
तो मी नसेल

मोकळेपणाने कधी
हशील ही तु
पण हसवणारा मी नसेल