बंगला नंबर २२ || कथा भाग १० || मुक्ती || शेवट भाग || मराठी भूत प्रेत कथा ||

बंगला नंबर २२ || कथा भाग १० || मुक्ती || शेवट भाग || मराठी भूत प्रेत कथा ||

"हेच की तू मला सोडून गेलास !! पैश्यासाठी !! तुझ्या भविष्यासाठी !!" "मी सोडून गेलो ! ! नाही माया !! त्या रात्री मी तुझ्यावर अतिप्रसंग केला म्हणून त्याचा जाब विचारायला या नीच माणसाच्या ऑफिस मध्ये गेलो. तिथे याने घात केला. मला खूप मारल. बेशुद्ध पाडलं. आणि त्यानंतर मी कित्येक वर्ष एका छोट्याश्या खोलीत अडकून पडलो.

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ९ || सुटका || मराठी भयकथा ||

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ९ || सुटका || मराठी भयकथा ||

"साहेब आपली माणसं पुढं पाठवू का ??" "नाही नको !! सगळे बरोबरच जाऊ !! मलाही आता त्या प्रियाला कधी एकदा मिठीत घेईल अस झालंय रे !!" "मला पण !!" जगताप मिश्किल हसत म्हणाला. "चला रे !! घुसा त्या बंगल्यात आणि दिसल त्याला बांधून ठेवा !!"

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ८ || शोध || मराठी भयकथा ||

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ८ || शोध || मराठी भयकथा ||

"तो आहे की लॅपटॉप मध्ये!!" "तो नाही !! जुना !! कारण नव्यात खूप एरर्स आहेत !! ते नीट करावे लागतील !!" "ऑफिसच्या खाली अडगळीच्या खोल्या आहेत त्यात असतील !!त्याची चावी मात्र साहेबांच्या केबिन मध्ये असते !!" "ठीक आहे पाहतो मी !! "

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ७ || दोन दिवस || मराठी भुतकथा ||

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ७ || दोन दिवस || मराठी भुतकथा ||

"आता सायली कशी आहे ??" सुहास घरात जात जात विचारतं होता. "खरतर मला आता काय बोलावं काहीच कळत नाहीये !! पण ती खूप विचित्र वागते आहे !! " श्रीधर काळजीने बोलू लागला. "डोन्ट वरी !! सगळं ठीक होईल !! "

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ३ || डिनर || मराठी हॉरर गोष्ट ||

बंगला नंबर २२ || कथा भाग ३ || डिनर || मराठी हॉरर गोष्ट ||

सगळ्या बंगल्यात सायलीला हाक मारत ते दोघे शोधू लागले. नंदा धावत बंगल्यातून बाहेर गेली. "सायली !! कुठे आहेस तू ??" श्रीधर मोठ्याने तिला हाक मारू लागला.