Online || MARATHI POEM ||

Share This:
या online आणि offline चा जगात
 नातीच आता सापडत नाही!!
 कधी like आणि share मध्ये
 कोणालाच मन कळत नाही!!

 Accept केली तर मैत्री होते
 पण मैत्रीचा अर्थच खरा कळत नाही!!
 Favourite list मध्ये आता
 आपलीच माणसं दिसत नाही!!

 कधी तुटतात नाती एका message मध्ये
 इथे बोलायचीच गरज रहात नाही!!
 कित्येक मित्र झालेत या जगात की
 मैत्रीची किंमतच खरी कळतं नाही!!

 कधी अनोळखी व्यक्तीशी बोलताना
 शब्दच आता पुरत नाही!!
 कट्ट्यावर बसून मित्रांना
 बोलायलाच आता वेळ नाहीं!!

 खरंच जग छोट झालंय
 जिथे आपलेच लोक सापडत नाही!!
 अनोळखी जगात या आता
 मित्राची list ही जणु संपत नाही!!

 Emoticons म्ह्णजे भावना असतात
 पण मनातलं काहीच कळत नाही!!
 Mobile कितीही smart झाला तरी
 खऱ्या भावना ओळखु शकत नाही!!

 कितीही स्वस्त झाले बोलणें तरी
 कोणाला बोलायचं हेच कळतं नाही!!
 कारण online आणि offline चा जगात
 आपलेच लोक आता सापडत नाही!!
 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*