सैनिक

आठवणींच्या जगात आज मी सहजच हरवून गेलो आहे पण भारतमाते तुला रक्षण्या मी निडर होऊन इथे उभा आहे आठवण त्या मातेची येते जिच्या उदरात मी