🚩🚩आमचा महाराष्ट्र ..!!🚩🚩

“मातीचा कण नी कण बोलतो गाथा इथे पराक्रमाची शिवाजी महाराज आणि निडर शंभू राजांची वाऱ्यासवे घुमते आजही वाणी थोर महात्म्यांची संत तुकाराम आणि बोली ज्ञानोबा