बोलकी एक गोष्ट !!! 😊

save this poem

अबोल या नात्याची
बोलकी एक गोष्ट आहे
मनातल्या भावनेस
शब्दांचीच एक साथ आहे

नजरेस एक ओढ
भेटीस आतुर आहे
मिटल्या पापण्यात
ओघळते अश्रू आहे

मला सांग ना
हे अंतर कोणते आहे
तुझ्या विरहात
कोणती हुरहूर आहे

नकोस जाऊ दुर
मनात एक सल आहे
तुझ्या असण्याचे
भास होत आहे

शब्दांचीया सवे
मी तुलाच शोधतो आहे
अबोल या नात्यास तेव्हा
पुन्हा बोलतो आहे

येशील परतुनी तू
हे शब्द सांगत आहे
माझ्या सवे राहून
तुलाच आठवते आहे

कसे हरवले हे नाते
वाऱ्यास पुसतो आहे
आठवणीच्या या जगात तुला
दाही दिशा शोधतो आहे

अबोल या नात्याची
बोलकी एक गोष्ट आहे !!!

✍योगेश खजानदार

2 thoughts on “बोलकी एक गोष्ट !!! 😊”

Leave a Reply