तु आणि मी

“तुझ्या मनातील मी
तुझ्या ह्रदयात पाहताना
अबोल राहुन शब्दातुनी
अश्रुतही राहताना

सांग सखे प्रेम तुझे
एकांतात गातांना
बोल सखे भाव तुझे
माझ्या डोळ्यात पाहतांना

नको हा दुरावा मझ
जवळ तु असताना
नको ती रात्र सोबत
आठवणीत राहताना

का येऊन स्वप्नातह
मला तु छळताना
सांग सखे एकदा तरी
माझी तु होताना

मी नसेन मी तेव्हा
तुझा मी असताना
प्रेम हे शोधते तुला
तुझ्या ह्रदयात पाहताना!!”

✍️योगेश

One comment

  1. i dont kwn tu he kvita ka ani konasati lihli… .. nd i hve no right judge u bt..
    i thik….
    konsati tri etk chan lihnya peksha.. konsati tari itk zurnyapeksha ti ji koni asel tila sang na.. kdachit tehi prem krt asel.. ajhi fkt ek (frnd) mhnun sangitl
    i only wnt big curve on ur lips..☺

Leave a Reply