बाबा

“बाबा मनातल थोडं
आज सांगायचं आहे!!
बस जरा थोडा वेळ
तुझ्याशी बोलायच आहे!!

किती कष्ट करशील
हा संसार चालवशील!!
माझ्या सुखासाठी का
दिनरात राबशील!!

दोन घटका स्वतःसाठी
कधी न राहशील!!
माझ्या स्वप्नांना
तुझ्या डोळ्यांत पाहशील!!

काटकसर करून
मला भरपूर देशील!!
स्वतः साठी मात्र
काही न घेशील!!

रात्री उशिरा घरी
सकाळी लवकर जाशील!!
आपली भेट न होताच
दिवस असेच जातील!!

बाबा तुझ्या कष्टाचे
स्वप्न पुर्ण होतील!!
मी जे घडलो
घडविणारा तु होशील!!

बस जरा बाबा
थोड बोलायचं आहे!!”

-योगेश खजानदार

Leave a Reply