हे धुंद सांज वारे

हे धुंद सांज वारे
बेधुंद आज वाहे
सखे सोबतीस
मनी हुरहुर कारे

मी बोलता अबोल
शब्द तेही व्यर्थ
समजुन हे इशारे
लगबग तुझ ती कारे

मावळतीस सुर्य
लालबुंद जरा तांबुस
वाट पाहतो कुणी
त्याला ही घाई कारे

नको मझ विरह
तुझं ओढ परतीस
वचन हे इथेच
पुन्हा भेटशील कारे
– योगेश खजानदार

Leave a Reply