महावीर चक्र

कर्नल संतोष बाबू (मरणोत्तर)

वीर चक्र

१. नायब सुबेदार नदुराम सोरेन (मरणोत्तर)
२. हवालदार के पलानी (मरणोत्तर)
३. हवालदार तेजिंदर सिंह
४. नायक दीपक सिंह (मरणोत्तर)
५. शिपाही गुरतेज सिंह (मरणोत्तर)

कीर्ती चक्र

१. सुबेदार संजीव कुमार (मरणोत्तर)

शोर्य चक्र

१. मेजर अनुज सुद (मरणोत्तर)
२. रायफल मॅन प्रणब ज्योती दास
३. सोनम त्शेरिंग तमांग