Share This:

ॐ भास्कराय विद्महे । महातेजसे धीमहि ।
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् ॥

अथ करन्यासः

ॐ भास्कराय अंगुष्ठाभ्यां नमः ।
ॐ विद्महे तर्जनीभ्यां नमः ।
ॐ दिवाकराय मध्यमाभ्यां नमः ।
ॐ धीमहि अनामिकाभ्यां नमः ।
ॐ तन्नः सूर्यः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
ॐ प्रचोदयात् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ।
अथ अंगन्यासः
ॐ भास्कराय हृदयाय नमः ।
ॐ विद्महे शिरसे स्वाहा ।
ॐ दिवाकराय शिखायै वषट् ।
ॐ धीमहि कवचाय हुम् ।
ॐ तन्नः सूर्यः नेत्रत्रयाय वौषट् ।
ॐ प्रचोदयात् अस्त्राय फट् ।

अथ सूर्यगायत्री मंत्रः

ॐ हृां हृीं र्‍हूं र्‍हैं र्‍हौं र्‍हंः सूर्यविष्णुतेजसे
ज्वालामणि कुंडलिने स्वाहा ।

इति सूर्यगायत्री ॥