SHARE

भाग २

“पण आई त्या दुसऱ्या जगात आहे तरी काय अस?? ” श्याम सूनंदाचा हात हातात घेत म्हणाला.
सुनंदा कित्येक वेळ फक्त श्यामकडे पहातच राहिली. तिला काय बोलावे तेच कळेना. काय आहे तिथे ?? खरंच मलाही कधी कधी हा प्रश्न पडतो,पण सुनंदा काहीच बोलली नाही, श्याम शाळेत जायला निघाला. सगळं आवरून तो चालत चालत शाळेच्या जवळही आला.


“काय श्याम रातीला कोण होत घरी ??” गावाची टवाळ पोर श्यामकडे बघून जोरात हसू लागली. पण श्याम सात वर्षाच पोर ते त्याला काहीच कळलं नाही. तो न बोलता पुढे निघून गेला. त्याच्या वर्गातली पोर मैदानावर खेळतं होती. ते पाहून श्यामही त्याच्या सोबत खेळायच म्हणून गेला.
“मी पण खेळू !!! ” श्याम मित्राला विचारत म्हणाला.
“नको रे बाबा !! तुझ्या सोबत खेळताना बघितल तर बाप मारल मला !! ” वर्गातला एक मुलगा श्यामला म्हणाला.
“का पण !!!”
“तू म्हण रांडेचा पोरगा आहेस म्हणून !!!”
“म्हणजे काय ???” श्यामला काहीच कळलं नाही.
“मला पण नाही माहिती!! पण बाप म्हणत होता मला!!” जा बाबा इथून तू आता!!” तो वर्गमित्र त्याला अगदी हाकलून दिल्या सारखं बोलला.


श्याम कित्येक वेळ एकटाच बसून त्या मैदानावर त्याचाकडे पहात बसला. नक्की आपलं काहीतरी चुकतंय याच त्याला राहून राहून वाटत होत. पण काय ? रांडेचं पोर म्हणजे तरी नक्की काय. माझी आई माझ्यावर किती प्रेम करते. तिचा मी मुलगा आहे याच तर मला कौतुक वाटतं ना. खरंच ही दुसरी दुनिया वाईट आहे ना खूप!!! श्याम कित्येक विचाराणं मधे बुडाला. दिवसभर त्याच लक्ष शाळेत कुठे लागलच नाही. शाळेची वेळ बघता बघता निघूनही गेली. श्याम घरी जायल निघाला. घरी पोहचताच त्याने आईला विचारलं.
“आई , मला तुला काही विचारायचं आहे ??”
“काय रे श्याम , आताच तर शाळेतून आलास जा जरा हात पाय धुऊन ये!! ” श्याम बाथरूम मधे जाऊन हात पाय धुऊन आला. पण त्याने पुन्हा विचारलं.
“आई , विचारू का ??”
“बरं , विचार श्याम !! “
“आई , रांडेच पोर म्हणजे काय ग ??” श्याम ने अस विचारताच सुनंदला काय बोलावं तेच कळेना.
“श्याम , काय बोलतोय तू हे !! जा जाऊन अभ्यास कर.”
“सांग ना आई , मला शाळेत सगळे रांडेचं पोर का म्हणत असतात?”
“श्याम, कोणी काहीही म्हटलं तरी आपण त्याकडे लक्ष नाही द्यायचं !! “अस म्हणून सुनंदा घरात निघून गेली.


सुनंदा कित्येक वेळ डोळ्यातील टिपूस गाळत घरातच बसून होती. मनात असंख्य विचार करत होती ” हा समाज मला नाव ठेवतो. पण याच समाजाने मला इथे आणून ठेवलं हे कोण का सांगत नाही. थोड्याशा पैशासाठी मला विकणारा माझा बाप पुन्हा गिऱ्हाईक म्हणून आला तर नवल काय वाटून घेऊ मी. आज माझा मुलगा शिकून मोठा व्हावा अस मला वाटत तर यात माझं काय चुकलं? का माझ्या मुलानेही इथेच चोऱ्या माऱ्या करून आयुष्य तुरुंगात घालायचं! मला वेश्या करणारा हा समाज पहिले स्वतःचा आंधळ्या वासना का पहात नाही. मला सुधारायचा म्हटलं तरी हा समाज मला जवळ करत नाही. प्रत्येक वेळी जिथे जावं तिथे वासनेने अंध झालेली कुत्री फिरत असतात. मग मी लाज का बाळगावी. दहावीत उत्तम गुण मिळाल्यावर मी नाचत घरी आले होते, तेव्हा माझ्या बापाने माझा हिशोब केला होता घरी. ओढत घेऊन जाताना कुठे गेला होता हा समाज. ?? “
“सुनंदे !!! ” वस्तीतली आजी सुनंदाला हाक मारत घरात येत होती. सुनंदा डोळे पुसत स्वतःला सभाळून घेत होती.
“काय झाल ग !! रडतेस का ??” आजी सुनंदाची विचारपूस करू लागली.
“काही नाही!! नेहमीच दुसर काय !!! “
“कोण काय म्हणालं!!” आजी सुनंदाकडे पाहत म्हणाली.
“श्यामला आज कोणीतरी शाळेत रांडेचा म्हणाला !! तर श्याम अर्थ विचारत होता मला!! “
“बाई ग !! एवढं मनाला नाही लावून घ्यायचं!! हे का नवीन आहे आपल्याला!! तू बाकी मनानं खूप हळवी आहेस बघ !! सुनंदा या जगात आणि त्या जगात खूप अंतर आहे बघ !! एकदा का इकडे आल की सुटका नाही!! आणि ते जग काय म्हणत याचीही परवा करायची नाही!!” आजी अगदी मनातल बोलू लागली.


“मलाही खूप मोह होता ग !! या दुनियेतील आपला प्रवास संपवून त्या दुनियेत जाण्याचा!! पण सारी गिधाड टपून बसतात आपला फडशा पाडायला. “आजी सुनंदा कडे सगळं काही बोलू लागली.
“म्हणून , हे असलं जीवन जगायचं???” सुनंदा भरल्या आवाजाने म्हणाली.
“हे आपलं जीवन आहे पोरी!! आपलं काम फक्त वासना पूर्ण करण्यासाठी !! पण आपण माणुसही आहोत हे मान्य कोणी करणार नाही. आपाल्या मनात असंख्य भावना आहेत हे कोणी मान्य करणार नाही. आपण फक्त याच्या उपभोगाची वस्तू !! आजी पदराने डोळे पुसत म्हणाली.
“ये सुनंदा!!! दार उघडं !!! ” बाहेरून कोणी इसम मोठ्याने ओरडून बोलू लागला.
“कोण आहे !!! ” सुनंदा दरवाजा उघडत म्हणाली.
“सरपंच तुम्ही !!! आणि यावेळी ?? “
“आता काय तुला विचारून येत जाऊ का मी ??” सरपंच दारूच्या नशेत सुनंदा वर खेकसला.
” नाही , तसं नाही !! पण लवकर आलात म्हणून विचारलं!!! “
“बरं चल!! बसं कर बोलणं !! ये म्हातारे निघ चल आता !!! मला निवांत पडायचं आहे इथे!! ” सरपंचाच्या या बोलण्याने आजी बाहेर निघून गेली.
“आई, दरवाजा का बंद केला ??” श्याम बाहेरून हाक मारत आईला बोलू लागला.

क्रमशः

✍ योगेश खजानदार

READ MORE

शर्यत कथा भाग ८ || Sharyat Story Part 8 ||

शर्यत कथा भाग ८ || Sharyat Story Part 8 ||

"आयुष्याची दुसरी बाजू सुरू झाली तेव्हा शांता तू मला किती सांभाळलं होतस !! प्रत्येक क्षणी तू माझी मैत्रीण माझी अर्धांगिनी बनून माझ्या सोबत राहिलीस !! आजही या शर्यतीसाठी तू मला…
शर्यत (कथा भाग ७) || Sharyat Story Part 7 ||

शर्यत (कथा भाग ७) || Sharyat Story Part 7 ||

सकाळच्या वेळी सखा सगळं आवरून महादेवाच्या मंदिराजवळ येऊन थांबला. आप्पा यायच्या आधीच तो तिथे होता. त्याला पाहून आप्पा जवळ येत म्हणाले. "व्हा सखा ! बरं झालं लवकर आलास !! आपल्याकडे…
शर्यत (कथा भाग ६) || Sharyat STORY PART 6 ||

शर्यत (कथा भाग ६) || Sharyat STORY PART 6 ||

"हे बघा !! तापेचा जोर वाढलाय !! अशक्तपणा आहे !! " "काल बेशुद्ध पडली होती !! तेव्हापासून असच आहे बघा !! एका वैद्यांना दाखवलं होत, तेव्हा कुठ शुद्धीवर आली. थोड…
शर्यत ( कथा भाग ५) || Sharyat katha bhag 5 ||

शर्यत ( कथा भाग ५) || Sharyat katha bhag 5 ||

"तो तिकडं पाणी भरतोय !! तुझ्या इलाजाचे पैसे नव्हते त्याच्याकडे, म्हणून करतो म्हणाला काम !!" शांताला हे कळताच तिला रडू कोसळलं. आपल्या पदराला मुठीत आवळून आपला हुंदका तिने दाबला आणि…
शर्यत (कथा भाग ४ ) || Sharyat katha bhag 4 ||

शर्यत (कथा भाग ४ ) || Sharyat katha bhag 4 ||

"भूक लागली असलं ना ??" सखा एकटक तिच्याकडे पाहत म्हणाला. तिला पाण्याचा तांब्या त्याने दिला. शांता पाणी घटाघटा प्याली. "पोटात भुकेन कावळे वरडायलेत !!" शांता पाण्याचा तांब्या खाली ठेवत म्हणाली.…
शर्यत (कथा भाग ३) || Sharyat Marathi Story ||

शर्यत (कथा भाग ३) || Sharyat Marathi Story ||

"भाडकाव माझं काम घेतो !! तुला तर आता जित्ता नाही सोडत !!" सखा कसाबस उठायचा प्रयत्न करतो. पण पुन्हा शिरपा त्याच्या हातावर लाथ मारतो. सखा जोरात खाली पडतो. "साहेबांच इतक्या…
शर्यत (कथा भाग २) ||Marathi Stories ||

शर्यत (कथा भाग २) ||Marathi Stories ||

"राम राम आप्पा !!" आप्पा नजर वर करून पाहू लागले. समोर सखा उभा होता. "सख्या !! बरं झालं तू आलास !! अरे कालच्या तुझ्या कामान साहेब खूप खुश झालेत बघ…
शर्यत !! (कथा भाग १) || MARATHI STORIES || KATHA ||

शर्यत !! (कथा भाग १) || MARATHI STORIES || KATHA ||

सखा एवढे बोलून सुसाट पळत सुटला. हातात डबा घेऊन , कुठंही तो सांडू नये म्हणून काळजी घेत. पोटातली आग त्याला जाळत होती. हातात अन्न होत पण तो घास त्याच्यासाठी देवाने…
द्वंद्व (कथा भाग ५) शेवट भाग

द्वंद्व (कथा भाग ५) शेवट भाग

विशालच सायलीला शोधायला जाणं. पण सायलीला शोधावं कुठं हा प्रश्न. मग आईच्या मनात नक्की काय होत?? आणि सायली अखेर भेटेल का विशालला ?? की पुन्हा विशालच प्रेम अधुरच राहील. नक्की…
द्वंद्व (कथा भाग ४)

द्वंद्व (कथा भाग ४)

विशालच स्वतःतच मग्न राहणं. सदाला पुन्हा पुन्हा नकळत सायलीबद्दल विचारणं, आईला विशालच्या वागण्याचं नवल वाटावं आणि अखेर भूतकाळ आणि वर्तमान यातून विशालने कोणास निवडाव?? कित्येक प्रश्न आणि फक्त प्रश्नच.
द्वंद्व (कथा भाग ३)

द्वंद्व (कथा भाग ३)

विशालची पायलला पुन्हा आणण्याची घाई. पुन्हा पुन्हा परतून येणारी ती सायली. आईची विशाल बद्दलची काळजी आणि विचारांचे द्वंद्व. अचानक घडले असे काय?? की विशाल स्वतःला हरवून गेला.
द्वंद्व (कथा भाग २)

द्वंद्व (कथा भाग २)

विशालच्या समोर अचानक आलेली पायल हा त्याचा भास होता की सत्य? आईच्या मनातली विशाल बद्दलची खंत आणि एक निरागस प्रेम म्हणजे सायली.
विरोध ..(शेवट भाग)

विरोध ..(शेवट भाग)

शेवट भाग “प्रिती तुला माझ्याकडुन घटस्फोट हवाय !! हीच माझ्या प्रेमाची किँमत !! नाही प्रिती हे होणार नाही !! तुला मी माझ्यापासून दूर जावू देणार नाही !! बस्स !! आजपर्यंत…
विरोध ..(कथा भाग ५) || VIRODH MARATHI KATHA ||

विरोध ..(कथा भाग ५) || VIRODH MARATHI KATHA ||

भाग ५  अनिकेतलाही आता प्रितीच्या अश्या विचित्र वागण्याचा त्रास होऊ लागला होता. प्रितीला थोड लांब करत तो तिला बोलू लागला. “पण मला तुला बोलायचं नाहीये प्रिती !! तुला कळत कस…

Leave a Comment

Your email address will not be published.