सावली || SAWALI MARATHI POEM ||

Share This:
"आठवणींची सावली
  प्रेम जणु मावळती
  दूरवर पसरावी
  चित्र अंधुक!!

 लांबता ही सोबती
  दुर का ही चालती
  का मझ तु सोडती
  विरह नकळत!!

 सावली ही बोलती
  थांबना तु मझ सखी
  एकरुप मी तुझीच
  अंधारल्या मिठीत!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*