Share This:
सत्यज्ञानसुखं नानोपनिषद्गणसेवितम् ।
विश्र्वाधिष्ठानभूतं श्रीसत्यनारायणं स्तुमः ॥ १ ॥

नास्ति सत्यात्परो देवो नास्तिसत्यात्परं तपः ।
सर्वस्वं सत्यदेवश्रीसत्यनारायणं स्तुमः ॥ २ ॥

यद्व्रतात्सफलाः सर्वे नराः कांतासमन्विताः ।
नानाजात्युद्भवाश्र्च श्रीसत्यनारायणं स्तुमः ॥ ३ ॥
   
संप्राप्तारिष्टहर्ता यः सद्योध्यातः कलावपि ।
यस्मात्सेव्योखिलैश्र्च श्रीसत्यनारायणं स्तुमः ॥ ४ ॥
 
रज्जौ भुजंगवद्यस्मिन्जगद्भासोऽवभासते ।
भ्रमान्नवास्तवश्र्च श्रीसत्यनारायणं स्तुमः ॥ ५ ॥
  
अपवर्गसुखे यस्मादैहिकं पारलौकिकम् ।
नृणां भवति सद्यः श्रीसत्यनारायणं स्तुमः ॥ ६ ॥

यः सौरमंडले स्वाधिष्ठानत्वेन विराजते ।
सत्यः स सर्वगश्र्च श्रीसत्यनारायणं स्तुमः ॥ ७ ॥

भक्तावनाय यो मीनाद्यवतारपरिग्रही ।
स्वयं तु निर्गुणश्र्च श्रीसत्यनारायणं स्तुमः ॥ ८ ॥
  
सत्यनारायणाष्टानि यः प्रातः पठते नरः ।
पद्यानि सोऽचिरादेवानवद्यपदवीं लभेत् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीस्वामीनाविरचितं श्रीसत्यनारायणाष्टकम् संपूर्णम् ॥