Share This:

विष्णवे देवदेवाय नमो वै प्रभविष्णवे ।
विष्णवे वासुदेवाय नमः स्थितिकराय च ॥

ग्रसिष्णवे नमश्र्चैव नमः प्रलयशायिने ।
देवानां प्रभवे चैव यज्ञानां प्रभवे नमः ॥

मुनीनां प्रभवे नित्यं यक्षाणां प्रभविष्णवे ।
जिष्णवे सर्वदेवानां सर्वगाय महात्मने ॥

ब्रह्मेन्द्ररुद्रवन्द्याय सर्वेशाय नमो नमः ।
सर्वलोकहितार्थाय लोकाध्यक्षाय वै नमः ॥

सर्वगोप्त्रे सर्वकर्त्रे सर्वदुष्टविनाशिने ।
वरप्रदाय शान्ताय वरेण्याय नमो नमः ।
शरण्याय सुरुपाय धर्मकामार्थदायिने ॥

॥ इति श्रीगरुड पुराणे आचारकाण्डे भगवान श्रीविष्णु वंदना संपूर्णा ॥