"कधी कधी वाटतं
 पुन्हा लहान व्हावं!!
 आकाशतल्या चंद्राला
 पुन्हा चांदोबा म्हणावं!!

 विसरुन जावे बंध सारे
 आणि ते बालपण आठवावं!!
 शाळेत जाऊन त्या बाकावर
 आठवणीच पुस्तक उघडावं!!

 मित्रा सोबत पुन्हा एकदा
 मनसोक्त बोलावं!!
 कधी मस्ती कधी दंगा
 सगळं बालपण दिसावं!!

 आईने रागावलं तरी
 डब्यातुन एक लाडु खावं!!
 अभ्यास सोडुन पुन्हा एकदा
 बाहेर खेळायला जावं!!

 दादा सोबत पाऊसात
 मनभर भिजुन घ्यावं!!
 कागदी होड्यांनाही तेव्हा
 पाण्यात सोडुन द्यावं!!

 क्षणांना ही आता
 मागे फिरवुन घ्यावं!!
 कारण कधी कधी वाटतं
 पुन्हा लहानं व्हावं!!"

 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*
SHARE