"न राहुन पुन्हा पुन्हा
 मी तुला पाहिलं होतं!!
 लपुन छपुन चोरुन ही
 मनात तुला साठवलं होतं!!

 कधी तुझ हास्य
 डोळ्यांत मी भरलं होतं!!
 कधी तुझ्या अश्रु मधलं
 दुख मी जाणलं होतं!!

 तु न दिसता कुठेच
 मन हे बैचेन झालं होतं!!
 तुला शोधत शोधत ही
 दुरवर जाऊन आलं होतं!!

 प्रेम तुझ्यावर करताना
 तुझ्या पासुन लपवलं होतं!!
 आठवणीत तुला लिहिताना
 शब्दात ते मांडलं होतं!!

 कधी तुझी वाट पहाताना
 वाटांवर भरकटलं होतं!!
 तुझ्या विरहात ही
 मन खुप रडलं होतं!!

 पहायच तुला पुन्हा पुन्हा
 मन हे बोलतं होतं!!
 आणि लपुन छपुन चोरुन ही
 मनात तुला साठवतं होतं!!"
 योगेश 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.com विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

जिथे मी उरावे !!

आठवणीत त्या माझ्या, तुलाच मी जपावे !! चित्र काढावे माझे !! रंग तुझे भरावे !!…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा