"ती शांतता वेगळीच होती!!
 रडण्याची जाणीवही होती!!
 लाकडास पेट घेताना
 आकाशात झेप घ्यायची होती!!

 आपलंस म्हणारी कोण होती!!
 अश्रु ती ढाळत होती!!
 मन ओल करताना
 मला आगीत पहात होती!!

 माझी झोप शांत होती!!
 डोळे मिटली जातं होती!!
 नात्यास त्या पाहताना
 राखेस आज मिळाली होती!!

 खुप काही सांगत होती!!
 आठवणीत ती राहीली होती!!
 स्मशानात मला शोधताना
 राखेस का बोलत होती!!

 परतुन ती जातं होती!!
 मला मनात साठवतं होती!!
 वेड्या मनाला समजावताना
 राखेत मला शोधत होती!!"
 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

द्वंद्व (कथा भाग ४)

विशालच स्वतःतच मग्न राहणं. सदाला पुन्हा पुन्हा नकळत सायलीबद्दल विचारणं, आईला विशालच्या वागण्याचं नवल…
Read More

द्वंद्व (कथा भाग ३)

विशालची पायलला पुन्हा आणण्याची घाई. पुन्हा पुन्हा परतून येणारी ती सायली. आईची विशाल बद्दलची काळजी आण…
Read More