Share This:
"तुझी आणि माझी मैत्री
 समुद्रातील लाट जणु!!
 प्रत्येक क्षण जगताना
 आनंदाने उसळणारी!!

 तुझी आणि माझी मैत्री
 ऊन्ह आणि सावली जणु!!
 सतत सोबत असताना
 साथ न सोडणारी!!

 तुझी आणि माझी मैत्री
 मन आणि भावना जणु!!
 मी न बोलताही
 सगळे समजुन घेणारी!!

 तुझी आणि माझी मैत्री
 गीत आणि सुर जणु!!
 मधुर शब्दांच्या साथीने
 जीवन सुंदर करणारी!!"

 योगेश खजानदार 

*ALL RIGHTS RESERVED*