प्रेम म्हणजे एक नाजुक स्पर्श , एक गोड भावना , एक सुंदरस अस नातं, ज्याच्याविना राहन जणू निरर्थकच .. वाटते जणू …

"तिला कळावे
  मला कळावे
  शब्द मनातील असे!!!

 शब्द तयाचे
  शब्द न राहिले
  हासु उमटे जिथे!!

 हसु पाहिले
  शब्दांची मैफिल
  गोड बोलणे जिथे!!

 मनाची दारे
  अलगद उघडे
  प्रेमभावना जिथे ….. !!!!"

 ✍योगेश
*ALL RIGHTS RESERVED*
SHARE