नव्याने पुन्हा || SAD || LOVE || POEMS ||

“नव्याने पुन्हा ती वाट दिसली जिथे आजही तुझी ओढ आहे!! नको म्हटले तरी क्षणभर ते थांबले नजरेत आजही तुझाच चेहरा आहे!! कसे सावरू या मनास…

एक ती || TI MARATHI KAVITA || LOVE POEMS ||

एक अल्लड नटखट रूप सुंदरी पाहता क्षणी मनात भरली!! शब्दांसवे खूप बोलली कवितेतूनी भेटू लागली!! कधी गंधात त्या दरवळून गेली कधी फुलांसवे हरवून चालली!! कधी…

प्रेम || SAD MARATHI POEMS ||

ती रुसल्यावर कधी मी खुप तिला मनवायचो!! पण मी रुसलेलो कधी तिला कळालेच नाही!! वाट हरवुन जाता तिने पुन्हा मी वाट दाखवायचो!! पण मी हरवुन…

अनोळखी वाटेवर || ANOLAKHI VATEVAR || LOVE ||

“अनोळखी वाटेवर ती मला पुन्हा भेटावी सोबत माझी देण्यास तेव्हा ती स्वतःहून यावी थांबावे थोडे क्षणभर तिथे ती वाट वाकडी पहावी माझ्यासवे चाललेली ती आठवणींची…

प्रेम || SAD || LOVE || POEMS || MARATHI ||

“म्हणतात तरी अस प्रेम हे खुप छान असत!! छोट्या छोट्या गोष्टीत ते सतत हव असत!! कधी आईच्या मायेत लपलेल ते असत!! कधी प्रेयसीच्या रागात दडलेल…

नात || SAD MARATHI KAVITA ||

“कधी मनात एकदा डोकावून पहावे!! नात्या मधले धागे जुळवून बघावे!! असतील रुसवे फुगवे बोलुन तरी पहावे!! घुसमटून गेलंय मन मोकळे करु बघावे!! वाईट आठवणींना पुसुन…