“खिडकी मधुन येणारा वारा आठवणीचा गंध सोबत घेऊन येत होता. ती पलंगावर हतबल होऊन झोपली होती आणि तो तिच्या जवळच बसुन होता. शेवटच्या क्षणी तिला काय म्हणायचंय हे त्याला ऐकायच होतं. पण शब्द तिच्या ओठांवर येतंच नव्हते. बहुधा तेही रुसले असावेत कारण ती त्याची साथ अर्ध्यावरच सोडुन चालली होती. त्याच्या डोळ्यात अश्रु होते आणि मनात दुखाचा आक्रोश.  पण प्रयत्न करुन ती बोलली.. ‘ मी निघुन गेल्यावर तु पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरु कर !! माझ्या आठवणी कायमच्या पुसुन टाक !! आणि मला माफ कर मी तुला दिलेल वचन पुर्ण नाही करु शकले!! ती त्याचा हात हातात घेऊन म्हणाली. तिच्या अश्रूंचा बांध केव्हाच फुटला होता. आठवणींच्या कित्येक गोष्टी ती त्याला सांगत होती . शेवटच एकदा त्याला मनभर बोलतं होती. जीवनाच शेवटचं पानं लिहित होती.

‘तु निघुन गेल्यावर मी जगायचं तरी कोणासाठी सांग ना?’ तो तिला विचारात होता. ‘ तिच्याकडे एकटक बघत होता. ‘ माझ्या मनाचा विचार न करता तु का जातेयस !! छोट्याश्या भांडणात  एक क्षण जरी नाही बोललो तरी न राहावणारा मी,  तु कायमची माझ्या पासुन अशी दुर गेल्यावर मी राहु तरी कसा सांग ना?’ त्याच दुख त्याला सहन होत नव्हत. मनातल्या भावनांचा गुंता त्याला सुटत नव्हता. कित्येक गोष्टी फक्त तो सांगत होता.

पण नियतीच काही वेगळंच ठरलं होतं. क्षणात सारं संपलं होतं. तो तिला खुप काही सांगत होता. पण तिच पानं लिहुन झालं होतं. तिचा हातं तसाच त्याच्या हातात होता. खिडकीतून दिसणारा सुर्य केव्हाच मावळला होता. सावल्यांनी केव्हाच मनात घर केलं होतं. आठवणींचा अंधार आता सर्वत्र दिसत होता. तो तिला पुन्हा उठवण्याचा प्रयत्न करत होता पण आता ती त्याला कायमचं सोडुन गेली होती.

ते बोलनं ती अर्धवट सोडून गेली होती. तिच्या आयुष्याची संध्याकाळ झाली होती. पण तरीही तो बोलतंच होता. तिच्या शांत चेहर्‍याकडे फक्त बघत होता. मनात तिला साठवत होता अगदी कायमचं.. तीच ते शांत रुप त्याला खुप काही बोलत होतं. मिटलेल्या डोळ्यात पाणी दाटलं होतं. आणि ते अश्रु त्याला जणु सांगतं होते..
श्वासांचा हिशोब करताना

शेवटचे दोन श्वास

“मी राखुन ठेवले होते
एक श्वास तुला पहायला

एक श्वास तुला बोलायला
मनातल काही सांगायला

तुझ्या मनातल ऐकायला
तुझा हात हाती घ्यायला

माझा हात तुझ्या हाती द्यायला
आठवणी जाग्या करायला

डोळ्यातले अश्रु पुसायला
दोन क्षण जगायला 

आणि प्रत्येक श्वासांवर 
तुझच नाव लिहायला

मी .. शेवटचे दोन श्वास
राखुन ठेवले होते…!!”

समाप्त

– योगेश खजानदार

READ MORE

असे कसे हे !! Love POEM

वाट ती तुझ्या येण्याची!! आता पाहवत नाही !! क्षणात यावे तुझ्या जवळ!! पण ते शक्य होत नाही !! सांग काय…
Read More

पाऊस आठवांचा..!

इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!…
Read More

नव्याने पुन्हा ..✍️

“नव्याने पुन्हा ती वाट दिसली जिथे आजही तुझी ओढ आहे नको म्हटले तरी क्षणभर ते थांबले नजरेत आजही तुझ…
Read More

तो पाऊस ..!!✍

“तो पाऊस आणि ती खिडकी मला खूप काही बोलतात आठवणींच्या कित्येक थेंबात मला चिंब भिजवून जातात कधी अगदी …
Read More

एक ती

एक अल्लड नटखट रूप सुंदरी पाहता क्षणी मनात भरली शब्दांसवे खूप बोलली कवितेतूनी भेटू लागली कधी गंधा…
Read More

मिठीत माझ्या

आज शब्दांतुन तिला आठवतांना ती समोरच असते माझ्या कधी विरहात तर कधी प्रेमात रोजच सोबत असते माझ्या …
Read More

प्रेम

ती रुसल्यावर कधी मी खुप तिला मनवायचो पण मी रुसलेलो कधी तिला कळालेच नाही वाट हरवुन जाता तिने पुन…
Read More

अनोळखी वाटेवर

अनोळखी वाटेवर ती मला पुन्हा भेटावी सोबत माझी देण्यास तेव्हा ती स्वतःहून यावी थांबावे थोडे क्षणभर…
Read More

मनातील प्रेम

मनातले सांगायचे कदाचित राहुन गेले असेनही पण डोळ्यातले भाव माझ्या तु वाचले नाहीस ना हात तुझा हाता…
Read More

प्रेम ते

नभातील चंद्रास आज त्या चांदणीची साथ आहे तुझ्या सवे मी असताना मंद प्रकाशाची साथ आहे हात तुझा हाता…
Read More

शोधु नकोस ..

कदाचित आता मी पुन्हा तुला भेटणार ही नाही मनातल माझ्या कधी आता तुला सांगणारं ही नाही हसत माझ्या भ…
Read More

गीत

गीत ते गुणगुणावे त्यात तु मझ का दिसे शब्द हे असे तयाचे मनात माझ्या बोलते असे तु राहावी जवळ तेव्हा स…
Read More

प्रेम. ….

“म्हणतात तरी अस प्रेम हे खुप छान असत छोट्या छोट्या गोष्टीत ते सतत हव असत कधी आईच्या मायेत लपलेल ते …
Read More

शोधीसी रे तुला

आस लागे जीवा साथ दे तु मला वाट ती हरवली शोधीसी रे तुला राख झाली मना जाळते जाणीवा मन हे तरीही शोधीस…
Read More

मनातल प्रेम

मला काही ऐकायचंय तुला काही सांगायचंय मनातल्या प्रेमाला कुठे तरी बोलायचंय लाटां सोबत दुर जाताना …
Read More

तु हवी होतीस

माझ्या एकट्या क्षणात तु हवी होतीस कुठे हरवले ते मन तु पाहात होतीस नसेल अंत आठवणीस तु खुप दुर हो…
Read More

एकदा

बघ एकदा माझ्याकडे तो मीच आहे तुझ्या पासुन दुर तो आज ही तुझाच आहे तु विसरली अशील ते मी तिथेच जगत…
Read More

मन

शब्दांची गरज नाहीये नातं समजण्या साठी भावना महत्वाची समजलं तर आकाश छोटे सामावले तर जगही कमी पडेल…
Read More

माहितेय मला

माहितेय मला तु माझी नाहीस!!! माझ्या स्वप्नातली आयुष्यात नाहीस!! दुरवर उभा मी वाट पहात तुझी!! म…
Read More

एकदा तु सांग ना

धुंद हे सांज वारे छळते तुला का सांग ना? का असे की कोण दिसे एकदा तु सांग ना!! डोळ्यात हे भाव जणु …
Read More

अबोल प्रेम

वहीचं मागच पान तुझ्या नावानेच भरलं कधी ह्रदय कधी क्षण कुठे कुठे कोरलं मन मात्र हरवुन सांगायलाच …
Read More

नात

कधी मनात एकदा डोकावून पहावे नात्या मधले धागे जुळवून बघावे असतील रुसवे फुगवे बोलुन तरी पहावे घु…
Read More

प्रेम किती मझ

मी भान हरपून ऐकतच राही तुझ्या शब्दातील गोड भावना!! हे रिक्त मन पाहुन चौफेर नजर शोधता स्थिर रा…
Read More

एक कविता

आज अचानक मला आठवणीचे तरंग दिसले प्रवासातील आपण दोघे आज मी एकटीच दिसले दुरावलास तु नकळत व्यर्थ त…
Read More

फक्त तुझेच आहे

आजही हे मन फक्त तुझच आहे साथ न तुझी मझ क्षण तुझेच आहे मी न राहिलो मझ श्वास जणु साद ही ह्रदय हे…
Read More

मन माझ

मन माझ आजही तुलाच का बोलत तुटलेल्या नात्याला जोड का म्हणत नको विरह तुझा सोबत तुझी मागत…
Read More

आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा