नभी चंद्र तो चांदण्यासवे, उगाच आतुर आहे !!
शुभ्र पसरल्या प्रकाशातही, तुलाच शोधत आहे!!


कधी पुसावे वाऱ्यासही, तुझीच आठवण आहे!!
कधी निखळत्या ताऱ्यातही, तुलाच मागणे आहे !!


डोकावूनी त्या खिडकीतूनी , तुलाच पाहणे आहे !!
नकळत मग तू दिसताच, अलगद लाजणे आहे!!


सांग कशी ही रात्र जणू, मलाच बोलत आहे !!
तुझ्याचसाठी गुणगुणावे , जणू गीत गात आहे !!


थांबल्या त्या क्षणासही , तुझीच ओढ आहे !!
मिठीत घेण्या तुला जणु, ती झुळूक येत आहे !!


मनातल्या आठवांचा, अंत कुठे आहे ??
हा भास की आभास जणु, सारेच अधुरे आहे !!


नभी चंद्र तो चांदण्यासवे , उगाच आतुर आहे !!
शुभ्र पसरल्या प्रकाशातही, तुलाच शोधत आहे !!


✍️ योगेश

*ALL RIGHTS RSERVED*
SHARE