"सांग ना एकदा तु मला
 सुर हे तुझे मनातले!!
 ऐकना एकदा तु जरा
 शब्द हे माझे असे!!

 कधी पाहुनी तुज मी
 हरवले हे शब्द असे!!
 बघ ना एकदा तु जरा
 सुर हे विरले कसे!!

 कधी फुलांसवे दिसली पाखरे
 तुझेच गोडवे गाते असे!!
 कधी तुझ्याचसाठी मन हे वेडे
 तुझ्याच भोवती फिरते जसे!!

 तु हसली तर वेलीवरची
 फुले ही का हसते असे!!
 तु लाजलीस तर वेडावुन ती
 तुझ्याच प्रेमात पडते कसे!!

 शोधुन थकलो सुरांस आज त्या
 तुझ्याचसाठी वेडे असे!!
 कधी वेलीवरती कधी फुलांवरती
 शब्दही मज भेटते जसे!!

 विसरले शब्दही, विरले ते सुरही
 प्रेमाचे हे गाणे कसे!!
 तुझेच सुर ते, माझेच शब्द ते
 हरवले तरी का गीत असे!!"
 -योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक लाट. !! EK LAAT

अलगद स्पर्श करून जाणारी समुद्राची ती एक लाट प्रत्येक वेळी नव्याने भेटणारी पाहात होती माझीच वाट…
Read More

एक online प्रेम ..!!

सकाळी उठल्या बरोबर पहिला message तुलाच करायचे तुझीच पहिली आठवण यावी हे शब्दात मांडायचे Good morn…
Read More
Scroll Up