कातरवेळी || kataraveli || कविता || प्रेम

Share This:
सहज लिहावं, नी कविता व्हावी !!
 कातरवेळी , जणू ती दिसावी !!
 क्षणात माझ्या, मिठीत यावी !!
 चारोळी ती, जणू पूर्ण व्हावी !!

 सहज पहावं, नी प्रेमात पाडावी !!
 सखी नजरेतून, मज का बोलावी !!
 माझ्यातील मला, जणू ती मिळावी !!
 उगाच का मग, कुठे ती शोधावी ??

 हळूवार फुंकर, आठवांची द्यावी !!
 जीर्ण पानांची , पानगळती व्हावी !!
 कुठे हुरहूर, का उगाच लागावी ??
 उरल्या क्षणात, भेट तिची व्हावी !!

 सहज हसू ते , ओठांवरती आणावी !!
 गालावरच्या खळीने , अजून ती खुलावी!
 पाहता एकदा , पुन्हा ती पाहावी !!
 सखी नजरेतून , कूठे आज न जावी !!

 रातराणी जणू , मज ती भासावी !!
 कातरवेळी अलगद, जणू ती बहरावी !!
 कळी ती झाडावरची , जणू ती असावी !!
 गंध तो पसरावा , तशी ती पसरावी !!

 सहज लिहावं, नी कविता व्हावी !!
 कातरवेळी , जणू ती दिसावी !!
 ✍️ योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*