एक वचन ..! || VACHAN MARATHI KAVITA||

Share This
"न मी उरले माझ्यात आता
 तुझ्यात जरा शोधशील का ..??
 भाव या मनीचे माझ्या तू
 नकळत आज ओळखशील का .??

 तुझ्याच वेड्या स्वप्नात रमले
 तिथे मला तू भेटशील का ..??
 अलगद या हृदयात तुझ्या तू
 मला सामावून घेशील का ..??

 पाऊलवाट ओळखीची एक
 सोबत माझी होशील का ..?
 कधी मावळती होताना मग
 मला जवळ करशील का..??

 हळूवार स्पर्श होताच तुझा
 माझे लाजणे पाहशील का ..??
 माझ्या डोळ्यात तुझ्या प्रेमाची
 ओढ तुला कळेल का ..??

 चांदणे पांघरूण येताना मग
 रात्र तुझ ती बोलेल का ..??
 माझ्या मनाच्या कोपऱ्यात तुला
 तुझेच चित्र दिसेल का ..??

 प्रत्येक श्वास बोलला काही
 तू काही ऐकले का .??
 हवी एक तुझीच साथ मला
 एवढे वचन देशील का ..??"

 ✍️©योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

मैत्री || FRIENDSHIP || MARATHI POEM ||

तुझी आणि माझी मैत्री समुद्रातील लाट जणु प्रत्येक क्षण जगताना आनंदाने उसळणारी तुझी आणि माझी मैत्र…
Read More

आठवणी || Love KAVITA|| Virah ||

खरंच सांग एकदा आठवणी मिटता येतात वाळुवरच्या रेषां सारख्या सहज पुसता येतात विसरुन जाव म्हटलं तरी…
Read More

एक तु || EK TU LOVE POEM ||

एक आभास मनाला तु पुन्हा मझ दिसताना पाहुनही मझ न पहाताना ..एक तु!! तुझ पापण्यात भरताना नजरेतूनी पहात…
Read More

चहा .. || CHAHA MARATHI POEM ||

अमृत म्हणा , विष म्हणा काही फरक पडत नाही वेळेवरती चहा हवा बाकी काही म्हणणं नाही सकाळ सकाळ उठल्या उठ…
Read More

भारतमाता

वो धरती हिन्दुस्थान हैं जिसकी पैरो में समंदर रोज जलाभिषेक करते हैं वो धरती हिन्दुस्थान है जिसका मस्…
Read More

मन आणि तू..!|| TU MARATHI KAVITA ||

एका मनाची ती अवस्था तुला आता कसे मी सांगू तुझ्याचसाठी त्याचे रुसणे त्यास आता कसे मी समजावू तु नस…
Read More

Next Post

पाऊस आठवांचा || POEM IN MARATHI ||

Tue Jun 11 , 2019
इथे जराशी थांब सखे आठवांचा पाऊस पडूदे..!! चिंब भिजावे तू ,चिंब भिजावे मी थोडी वाट ती भिजूदे ..!!