विसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!
पुसून टाकावी ,पण हृदयात आहे!!
एक आठवण ती, तुझी सोबत आहे !!
तुझ्या असण्याची, जाणीव एक आहे !!

 सांगावी तुला ती, पण निशब्द मी आहे !!
तुझ्या सोबतीची, उगा ओढ आहे !!
भेटावी कधी अचानक, मना वाटतं आहे!!
परी आभास का , आज होत आहे !!

 साऱ्या चांदण्यात आज, तूला शोधले आहे!!
पण ती चांदणी एक, कुठे हरवली आहे ?
चंद्र तो त्याविन, अधुरा भासतो आहे!!
चांदणे ते पौर्णिमेचे, तुला बोलते आहे !!

 पहावी ती सांज, झुळूक एक आहे !!
बोलते ते ती काही, मन हे ऐकते आहे!!
हात हातात घेऊनी, वचन देत आहे !!
आयुष्यभराची सोबत, एवढेच मागणे आहे !!

 नजरेत भरुनी घ्यावे, तुझेच चित्र आहे !!
अश्रू हे ओघळता, नजरेस हरकत आहे !!
समजवावे कोणास , हाच प्रश्न आहे!!
मन हे अल्लड, मी अधीर आहे !!

 सारी पाने पहावी, तुझेच नाव आहे!!
कवितेत त्या लिहिताना, भाव तूच आहे !!
शब्दांच्या पलीकडे पाहता, गाव तेच आहे !!
जिथे तुझे नी माझे , घर एक आहे !!!

 एक आठवण ती, तुझी सोबत आहे !!!
 ✍️©योगेश खजानदार 
SHARE