"न कळावे तुला कधी!!
 शब्दांन मधील भाव सखे!!
 मन ओतले त्यातुन तरी
 अबोल तुझ न प्रेम दिसे!!

 मी लिहावे किती सांग तरी
 प्रेम हे का शुन्य असे!!
 एक ओढ मझ भेटण्याची
 मनी तुझ्या का आज दिसे!!
 
 शब्द झाले अधीर हे
 शोधते का तुला असे!!
 सोड तो अबोला आता
 अश्रुन मधुनी आज दिसे!!
 
 पुन्हा परतावे क्षण
 जगण्यास ते आज सखे!!
 वाट पहाते मन तरी
 अबोल तुझ न प्रेम दिसे!!"
 :योगेश खजानदार

*ALL RIGHTS RESERVED*

READ MORE

एक आठवण ती!!!

Photo by @thiszun (follow me on IG, FB) on Pexels.comविसरून जावी , पण ओठांवर आहे !!पुसून टाकावी …
Read More

असावी एक वेगळी वाट !!!

“असावी एक वेगळी वाट, आयुष्य जगण्यासाठी !!रोजच जगणं यातून काही , वेगळं पाहण्यासाठी!!कधी बहरावी वेल…
Read More

जुन्या पानावरती!!

नकळत जुन्या पानावरती, भेट तुझी झाली!सुकून गेल्या गुलाबाची, पाकळी एक मिळाली!पुसटश्या त्या सांजवेळी, ओ…
Read More

सांजवेळ

ती झुळूक उगा सांजवेळी मला हरवून जाते मावळतीच्या सुर्यासवे एक गीत गाते त्या परतीच्या पाखरांची …
Read More

Comments are closed.